Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT)

Palvelut ja taloudellinen tuki rekrytointiin

Työnantajien on mahdollista saada TE-toimiston ja kuntakokeilun myöntämä tukea työllistämiseen, kuten palkkatukea, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea ja työolosuhteiden järjestelytukea. Edellytykset tuen saamiselle nousevat sekä työnhakijan että työnantajan tarpeista.

Palkkatuki palkkakustannuksiin:

TE-toimistot ja kuntakokeilut voivat myöntää organisaatioille harkinnanvaraista palkkatukea työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Palkkatuki parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää myös alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia saada työtä ja osallistua työelämään.

Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatukea voidaan myöntää

 • toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen,
 • määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen,
 • oppisopimuskoulutukseen,
 • osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

TE-toimisto tai kuntakokeilu arvioi, että tuki on tarkoituksenmukainen keino edistää työttömän työnhakijan työllistymistä ja päättää erikseen jokaisen tukijakson keston ja määrän. Tieto palkkatuesta tulee olla kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan tai palkkatukikorttiin.

Palkkatukijakson pituuteen vaikuttaa esimerkiksi palkattavan henkilön työttömyyden kesto ja alentuneen työkyvyn vaikutus työsuoritukseen. Tuki myönnetään useimmiten viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Tuki myönnetään enintään työsuhteen keston ajaksi. 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 50 prosenttia palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada tukea 70 prosenttia. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Kenelle ja miten?

Palkkatukea voivat saada;

 • yritys,
 • kunta, kuntayhtymä tai hyvinvointialue, tai
 • muu yhteisö, kuten yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai seurakunta

Tukea maksetaan 1 260–2 020 euroa kuukaudessa tuen myöntöperusteen mukaan. Työnantajana sitoudut maksamaan palkkatuetulle työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.

Tukea ei voida myöntää, jos tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa. Tukea ei voida myöntää myöskään työsuhteeseen, joka on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Poikkeuksena tähän on uuden tukijakson myöntäminen, kun uusi jakso alkaa välittömästi siitä, kun edellinen tukijakso päättyy.

Lisätietoja työntekijän palkkaamisesta:

Työntekijän palkkaaminen

Palkkatuki työntekijän palkkakustannuksiin

Monimuotoinen työyhteisö

Palkkatukiuudistuksen tuomat keskeiset muutokset

27.6.2023 alkaen

– Tuki haetaan vain sähköisellä lomakkeella Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Paperilomakkeiden käytöstä on luovuttu kokonaan.

– Palkkatukea hakevilta työnantajilta edellytetään jatkossa Y-tunnusta, ja tukea ei myönnetä kotitalouksille.

– Palkkatuki kohdentuu palkkakustannuksiin ja tuen prosentuaalinen määrä kasvaa. Työnantaja ei voi jatkossa kattaa tuella palkan sivukuluja tai lomarahaa.

– Työnantajan ilmoitusvelvollisuus kevenee. KEHA-keskus, joka vastaa tuen maksatuksesta, tuottaa asiointipalvelussa maksatushakemukselle tulorekisteristä saatavat tulotiedot ja tiedot poissaolojaksoista palkanmaksukuukausittain. Eri pituisista maksatusjaksoista luovutaan ja jatkossa työnantajat hakevat palkkatuen maksatusta palkanmaksukausittain.

– Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet voivat halutessaan luopua erillisestä palkkatuen maksatuksen hakemisesta valtuuttamalla KEHA-keskuksen yhdistelmään työllistetystä henkilöstä kalenterikuukausittain maksettavan palkkatuen automaattisesti tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen pohjalta. Automaattista maksatusta päästään hyödyntämään syyskuussa.

Palkkatukiuudistuksen tuomat muutokset 1.7.2023 alkaen

Palkkatuki yhdistyksille

Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Tukea maksetaan 1 260–2 020 euroa kuukaudessa tuen myöntöperusteen mukaan. Työnantajana sitoudut maksamaan palkkatuetulle työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut voivat myöntää taloudellista tukea 55 vuotta täyttäneiden työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Tuen tarkoituksena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä parantamalla heidän ammatillista osaamistaan tai yrittäjävalmiuksiaan. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntämisessä olennaisinta on työttömän työnhakijan palvelutarve.

Työllistämistuki edellyttää, että työsuhteeseen palkattava työtön työnhakija on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työtön vähintään 24 kuukautta työllistämistuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana.

Työllistämistukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen tai määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Tuella palkatun henkilön tulee työskennellä tuen saajan palveluksessa vähintään 25 tuntia viikossa. Jos alan säännöllinen työaika on alle 37,5 tuntia viikossa, tulee työskentelyn kattaa vähintään 65 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

Työnantajana sitoudut maksamaan tuella palkatulle työntekijälle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.

Työllistämistuen määrä on 70 prosenttia palkkakustannuksista. Tuki voidaan myöntää 10 kuukaudeksi, mutta kuitenkin enintään työsuhteen keston ajaksi.

Lisätietoja

Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

 • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
  Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
 • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
 • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
 • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Lisätietoja

Työkykykoordinaattori työnantajan tukena

Työkykykoordinaattorin tehtävänä on luoda käytännöt ja toimintamalli osatyökykyisten työnhakijoiden ja työntekijöiden tilanteen edistämiseksi. Koordinaattori tekee tavoitteellista ja kehittävää yhteistyötä työnantajien ja muiden alueellisten verkostojen kanssa. Työkykykoordinaattori auttaa sinua löytämään ratkaisuja organisaatiosi työvoimapulaan ja tarjoaa vaihtoehtona osatyökykyisten työnhakijoiden palkkaamista. Koordinaattori auttaa sinua hahmottamaan osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämisen mahdollisuudet ja heille sopivat työtehtävät.

TE-toimistojen työkykykoordinaattorit (toimistot.te-palvelut.fi)

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työolosuhteiden järjestelytuen tarkoituksena on tukea sinua työnantajana, jos palkkaamasi tai palveluksessasi jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia ja hankinnasta tai muutostöistä aiheutuvat kustannukset ovat organisaatiosi taloudelliseen tilanteeseen nähden merkittäviä.

Voit hakea työolosuhteiden järjestelytukea myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua. Tuki edistää osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia sijoittua sopivaan työhön tai säilyttää työpaikkansa avoimilla työmarkkinoilla.

Lisätietoja

Lue lisää rekrytoinnin tukimuodoista

Vastaa